فراخوان

فراخوان

  به منظور گسترش مفاهیم نوین در حوزه مدیریت بحران های طبیعی در مباحث آموزشی و پژوهشی و عملیاتی نمودن فرآیند به کارگیری فناوری های نوین در زمینه مدیریت [...]
بیشتر بدانید فراخوان